[Font : 15 ]
| |
เหตุให้อาสวะเจริญและไม่เจริญ |  

ภิกษุ ท.! อาสวะทั้งหลาย ย่อมเจริญแก่บุคคล 2 จำพวก. บุคคล 2 จำพวกเหล่าไหนเล่า? 2 จำพวกคือ บุคคลผู้ขยะแขยงต่อสิ่งที่ไม่ควรขยะแขยง บุคคลผู้ไม่ขยะแขยงต่อสิ่งที่ควรขยะแขยง. ....

- ทุก. อํ. 20/107/353.

ภิกษุ ท.! อาสวะทั้งหลาย ย่อมเจริญแก่บุคคล 2 จำพวก. บุคคล 2 จำพวกเหล่าไหนเล่า? 2 จำพวกคือ บุคคลผู้สำคัญว่าควรในสิ่งที่ไม่ควร บุคคลผู้สำคัญว่าไม่ควรในสิ่งที่ควร. ....

- ทุก. อํ. 20/107/355.

ภิกษุ ท.! อาสวะทั้งหลาย ย่อมเจริญแก่บุคคล 2 จำพวก. บุคคล 2 จำพวกเหล่าไหนเล่า? 2 จำพวกคือ บุคคลผู้ สำคัญว่าอาบัติในสิ่งที่มิใช่อาบัติ บุคคลผู้สำคัญว่าไม่ใช่อาบัติในสิ่งทีเป็นอาบัติ. ....

- ทุก. อํ. 20/107/357.

ภิกษุ ท.! อาสวะทั้งหลาย ย่อมเจริญแก่บุคคล 2 จำพวก. บุคคล 2 จำพวกเหล่าไหนเล่า? 2 จำพวกคือ บุคคลผู้สำคัญว่าธรรมในสิ่งที่ไม่ใช่ธรรม บุคคลผู้สำคัญว่าไม่ใช่ธรรมในสิ่งที่เป็นธรรม. ....

- ทุก. อํ. 20/108/359.

ภิกษุ ท.! อาสวะทั้งหลาย ย่อมเจริญแก่บุคคล 2 จำพวก. บุคคล 2 จำพวกเหล่าไหนเล่า? 2 จำพวกคือ บุคคลผู้ สำคัญว่าวินัยในสิ่งที่ไม่ใช่วินัย บุคคลผู้ สำคัญว่าไม่ใช่วินัยในสิ่งที่เป็นวินัย.

ภิกษุ ท.! อาสวะทั้งหลาย ย่อมเจริญแก่บุคคล 2 จำพวก ๆ เหล่านี้แล.

- ทุก. อํ. 20/108/361.

ภิกษุ ท.! อาสวะทั้งหลาย ย่อมไม่เจริญแก่บุคคล 2 จำพวก. บุคคล 2 จำพวกเหล่าไหนเล่า? 2 จำพวกคือ บุคคลผู้ ไม่ขยะแขยงต่อสิ่งที่ไม่ควรขยะแขยง บุคคลผู้ขยะแขยงสิ่งที่ควรขยะแขยง. ....

- ทุก. อํ. 20/107/354.

ภิกษุ ท.! อาสวะทั้งหลาย ย่อมไม่เจริญแก่บุคคล 2 จำพวก. บุคคล 2 จำพวกเหล่าไหนเล่า? 2 จำพวกคือ บุคคลผู้สำคัญว่าไม่ควรในสิ่งที่ไม่ควร บุคคลผู้ สำคัญว่าควรในสิ่งที่ควร.....

- ทุก. อํ. 20/107/356.

ภิกษุ ท.! อาสวะทั้งหลาย ย่อมไม่เจริญแก่บุคคล 2 จำพวก. บุคคล 2 จำพวกเหล่าไหนเล่า? 2 จำพวกคือ บุคคลผู้สำคัญว่าไม่ใช่อาบัติ ในสิ่งที่ไม่ใช่อาบัติ บุคคลผู้สำคัญว่าอาบัติในสิ่งที่เป็นอาบัติ. ...

- ทุก. อํ. 20/107/358.

ภิกษุ ท.! อาสวะทั้งหลาย ย่อมไม่เจริญ แก่บุคคล 2 จำพวก. บุคคล 2 จำพวกเหล่าไหนเล่า? 2 จำพวกคือ บุคคลผู้สำคัญว่าไม่ใช่ธรรม ในสิ่งที่ไม่ใช่ธรรม บุคคลผู้สำคัญกว่าธรรมในสิ่งที่เป็นธรรม. ....

- ทุก. อํ. 20/108/360.

ภิกษุ ท.! อาสวะทั้งหลายย่อมไม่เจริญ แก่บุคคล 2 จำพวก. บุคคล 2 จำพวกเหล่าไหนเล่า? 2 จำพวกคือ บุคคลผู้สำคัญว่าไม่ใช่วินัย ในสิ่งที่ไม่ใช่วินัย บุคคลผู้สำคัญว่าวินัยในสิ่งที่เป็นวินัย.

ภิกษุ ท.! อาสวะทั้งหลาย ย่อมไม่เจริญแก่บุคคล 2 จำ พวก ๆ เหล่านี้แล.

-ทุก. อํ. 20/108/362.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง