[Font : 15 ]
| |
ผู้ประกอบด้วยอวิชชา คือผู้ไม่มีความรู้ 4 อย่าง |  

"พระองคผูเจริญ ! พระองคกลาววา "อวิชชา อวิชชา" ดังนี้.ก็อวิชชานั้นเปนอยางไร ? และดวยเหตุเทาไร บุคคลจึงชื่อวาเปนผูถึงแลวซึ่งอวิชชา ?"

แนะภิกษุ ท! ความไมรูอันใด เปนความไมรูในทุกข, เปนความไมรูในเหตุใหเกิดทุกข, เปนความไมรูในความดับไมเหลือของทุกข, และเปนความไมรูในทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข : นี้เราเรียกวา อวิชชา; และบุคคลชื่อวาถึงแลวซึ่งอวิชชา ก็เพราะเหตุไมรูความจริงมีประมาณเทานี้แล.

"พระองคผูเจริญ ! พระองคกลาววา 'วิชชา วิชชา' ดังนี้. ก็วิชชานั้นเปนอยางไร? และดวยเหตุเทาไร บุคคลจึงชื่อวาเปนผูถึงแลวซึ่งวิชชา ?"

แนะภิกษุ! ความรูอันใด เปนความรูในทุกข, เปนความรูในเหตุใหเกิดทุกข, เปนความรูในความดับไมเหลือของทุกข, และเปนความรูในทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข : นี้เราเรียกวา วิชชา; และบุคคลชื่อวาถึงแลวซึ่งวิชชา ก็เพราะเหตุรูความจริงมีประมาณเทานี้แล.

ภิกษุ ท.! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง ทําความเพียรเพื่อใหรูตามเปนจริงวา "นี้เปนทุกข. นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข," ดังนี้เถิด.

- มหาวาร. สํ. 19/538-539/1694-1695.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง