[Font : 15 ]
| |
มหาเถระผู้มีสมาบัติ และอภิญญาเทียมพระองค์ |  

ภิกษุ ท.! เราหวังเพียงใด ก็ย่อมสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วเข้าถึงฌานที่ 1 มีวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้ว และอยู่ได้ตลอดกาลเพียงนั้น. ภิกษุ ท.! แม้กัสสปะ (ก็ดุจกัน) เธอหวังเพียงใดก็ย่อมสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย แล้วเข้าถึงฌานที่ 1 มีวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้ว และอยู่ได้ ตลอดกาลเพียงนั้น.

ภิกษุ ท.! เราหวังเพียงใด, ก็ย่อม...ฯลฯ... เข้าถึงฌานที่ 2,...ฯลฯ ฌานที่ 3,...ฯลฯ ฌานที่ 4,...ฯลฯ อากาสานัญจายตนฌาน,...วิญญาณัญจายตนฌาน, ...อากิญจัญญายตนฌาน, เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน,...ฯลฯ สัญญาเวทยิตนิโรธ แล้วแลอยู่ได้ตลอดกาลเพียงนั้น.05.10 ภิกษุ ท.! แม้กัสสปะ (ก็ดุจกัน) เธอหวังเพียงใด ก็ย่อม...ฯลฯ...เข้าถึงฌานที่ 2... ที่ 3...ที่ 4... อากาสานัญจายตนฌาน ...วิญญาณัญจายตนฌาน ...อากิญจัญญายตนฌาน...เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน. สัญญาเวทยิตนิโรธ แล้วแลอยู่ได้ตลอดกาลเพียงนั้น.

(ต่อจากนี้ ตรัสอภิญญาหก คือ อิทธิวิธี ทิพพโสต เจโตปริยญาณ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ และอาสวักขยญาณ ว่า พระมหากัสสป สามารถเท่าเทียมพระองค์โดยทำนองเดียวกันอีก. ส่วนคำอธิบายของอภิญญาเหล่านี้ ค้นดูได้ตามชื่ออภิญญานั้น ๆ จากตอนว่าด้วยการตรัสรู้ในภาค 2-3 ของเรื่องนี้ หรือจากะรรมวิภาคปริเฉท 2, ในที่นี้ ไม่ต้องการกล่าวใจความส่วนนี้ นอกจากส่วนที่พระมหากัสสปมีสมาบัติ และอภิญญาเทียมกับพระองค์เท่านั้น)

- บาลี กัสสปสํยุตต์ นิทาน. สํ. 16/248/497. ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง