[Font : 15 ]
| |
ตามเสียงของสัจจกะนิครนถบุตร "เจอะพระโคดมแล้ว ไม่มีรอดไปได้" |  

พระโคดมผู้เจริญ! ข้าพเจ้านั่นเทียว เป็นคนคอยกำจัดคุณของผู้อื่น,เป็นคนคะนองวาจา เพราะได้สำคัญถ้อยคำของพระโคดมว่า ตัวอาจหักล้างได้ด้วยถ้อยคำของตัว.

พระโคดมผู้เจริญ! บุรุษมาปะทะช้างอันซับมันเข้าก็ดี เจอะกองไฟอันกำลังลุกโชนก็ดี เผชิญงูที่มีพิษร้ายก็ดี ก็ยังมีทางเอาตัวรอดได้บ้าง. แต่มาเจอะพระโคดมเข้าแล้วไม่มีทางเอาตัวรอดได้เลย. ข้าพเจ้านั่นเทียวเป็นคนคอยกำจัดคุณของผู้อื่น เป็นคนคะนองวาจา เพราะได้สำคัญถ้อยคำของพระโคดมว่าตัวอาจหักล้างได้ด้วยถ้อยคำของตัว ขอพระโคดม พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ จงรับภัตตาหารของข้าพเจ้าเพื่อฉันในพรุ่งนี้.

- คำสารภาพของสัจจกะนิครนถบุตร สราภาพต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า. มู.ม. 12/435/403.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง