[Font : 15 ]
| |
ธรรมอันเป็นที่สุดของสมณะปฏิบัติ |  

ถปติ ! เราบัญญัติบุรุษบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 10 ประการ เหล่าไหนเล่า ว่าเป็นสมณะผู้มีกุศลถึงพร้อม มีกุศลอย่างยิ่ง ถึงธรรมที่ควรบรรลุอันอุดม ไม่แพ้ใคร ? ถปติ ! ภิกษุในกรณีนี้ :-

ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ อันเป็นอเสขะ ;

ประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะ อันเป็นอเสขะ ;

ประกอบด้วยสัมมาวาจา อันเป็นอเสขะ ;

ประกอบด้วยสัมมากัมมันตะ อันเป็นอเสขะ ;

ประกอบด้วยสัมมาอาชีวะ อันเป็นอเสขะ ;

ประกอบด้วยสัมมาวายามะ อันเป็นอเสขะ ;

ประกอบด้วยสัมมาสติ อันเป็นอเสขะ ;

ประกอบด้วยสัมมาสมาธิ อันเป็นอเสขะ ;

ประกอบด้วยสัมมาญาณ อันเป็นอเสขะ ;

ประกอบด้วยสัมมาวิมุตติ อันเป็นอเสขะ.

ถปติ ! เราบัญญัติบุรุษบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 10 ประการเหล่านี้แล ว่าเป็นสมณะผู้มีกุศลถึงพร้อม มีกุศลอย่างยิ่ง ถึงธรรมที่ควรบรรลุอันอุดม ไม่แพ้ใคร.

- ม. ม. 13/351/366.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง