[Font : 15 ]
| |
นิสสรณะของรูป |  

ภิกษุ ท.! นิสสรณะ (อุบายเครื่องออกไปพนได) ของรูป เปนอยางไรเลา ?

ภิกษุ ท.! การนําออกเสียได ซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในรูป การละเสียได ซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในรูป ดวยอุบายใด, อุบายนี้แล เปนอุบายเครื่องออกพนไปไดของรูป แล.

- มู. ม. 12/175/203, และ ขนฺธ. สํ. 17/77/119.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง