[Font : 15 ]
| |
บริขาร 7 ของอริยสัมมาสมาธิ |  

ภิกษุ ท.! สมาธิบริขาร 7 ประการเหล่านี้ มีอยู่. 7 ประการอย่างไรเล่า ? 7 ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ.

ภิกษุ ท.! เอกกัคคตาจิตที่แวดล้อมอยู่ด้วยองค์ 7 ประการเหล่านี้ เราเรียกว่า อริยสัมมาสมาธิ ที่มีที่ตั้งอาศัย บ้าง ที่มีบริขาร บ้าง ดังนี้.

- สตฺตก. อํ. 23/42/42.

(ผู้ศึกษาพึงสังเกตให้เห็นว่า การที่พระองค์ทรงจัดให้องค์มรรคทั้ง 7 ข้างต้น ตั้งอยู่ในฐานะเป็นบริวารขององค์สุดท้ายคือสัมมาสมาธิ นี้มีความหมายลึกซึ้ง เป็นเคล็ดลับของการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง; ผู้ศึกษาพึงศึกษาจากหัวข้อว่า “อริยสัมมาสมาธิมีบริขาร 7”, “การทำหน้าที่สัมพันธ์กันของบริขาร 7” ที่หน้า 1286 - 1295 แห่งหนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องประกอบด้วย).


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง