[Font : 15 ]
| |
ไมรู “ความลับ” ของอุปทานขันธ |  

ภิกษุ ท.! อุปทานขันธ 5 เหลานี้ คือ อุปทานขันธคือรูป, อุปทานขันธคือเวทนา, อุปทานขันธคือสัญญา, อุปทานขันธคือสังขาร, อุปทานขันธคือวิญญาณ.

ภิกษุ ท.! สมณะหรือพราหมณพวกใด ไมรูจักรสอรอย ไมรูจักโทษและไมรูจักอุบายเปนเครื่องออกไปพน ในอุปทานขันธ 5 เหลานี้ ตามที่เปนจริง; ภิกษุ ท.! สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนสมณะในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม, ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณทั้งหลายก็ตาม, ก็หาเปนสมณะหรือพราหมณไปไดไม, หาไดทําใหแจงซึ่งประโยชน์แหงความเป็นสมณะ หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลว แลอยูไม.

- บาลี พระพุทธภาษิต ขนฺธ. สํ 17/195/293.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง