[Font : 15 ]
| |
สังขารมีธรรมดาแปรปรวน |  

ภิกษุ ท.! สัญเจตนา (ความคิดนึก) ในเรื่องรูป เปนของไมเที่ยงมีความแปรปรวน มีความเปนโดยอยางอื่นได;

ภิกษุ ท.! สัญเจตนาในเรื่องเสียง เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนโดยอยางอื่นได;

ภิกษุ ท.! สัญเจตนาในเรื่องกลิ่น เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนโดยอยางอื่นได;

ภิกษุ ท.! สัญเจตนาในเรื่องรส เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนโดยอยางอื่นได;

ภิกษุ ท.! สัญเจตนาในเรื่องโผฏฐัพพะ เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนโดยอยางอื่นได;

ภิกษุ ท.! สัญเจตนาในเรื่องธรรมารมณ เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนโดยอยางอื่นได แล.

- ขนฺธ. สํ. 17/280/475.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง