[Font : 15 ]
| |
เรื่องเกี่ยวกับการบวช

- 1 -

5 เมษายน 2512

วันนี้เป็นวันเริ่มแรกแห่งการบรรยายของพวกเรา. สำหรับครั้งแรกนี้อยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการบวชก่อน เพราะว่าถ้าเราไม่รู้จัก ตัวการบวช นี้ โดยความประสงค์ หรือโดยการปฏิบัติหรือโดยผลของการปฏิบัติก็ตาม ผู้บวชก็จะไม่สามารถถือเอาประโยชน์อะไรได้ ดังนั้นจึงอยากจะพูดถึงว่า "บวช" หรือ การบวช เป็นเรื่องแรก และจะกล่าวจำกัดอยู่ในขอบเขตเท่าที่เวลาจะอำนวย คือจะแสดงให้เห็นเฉพาะความหมายของคำว่า "บวช" ตามทรรศนะของพวกที่นิยมความรู้สึกทางนามธรรมหรือที่เรียกว่ากันว่ามโนนิยม.

พวกมโนนิยม หรือ spiritualist เขามองสิ่งต่างๆ ในแง่ลึกในแง่นามธรรม; ส่วนพวกวัตถุนิยม (materialist) นั้น จะไม่รู้สึกคุณค่าของการบวช แล้วจะไม่รู้จักความ


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ