[Font : 15 ]
| |
อานิสงส์ของการหลีกเร้น |  

ภิกษุ ท.! เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีความหลีกเร้น (ปฏิสลฺลาณ) เป็นที่มายินดี ยินดีแล้วในความหลีกเร้น จงเป็นผู้ตามประกอบเจโตสมถะในภายใน มีฌานอันตนไม่ละเลย ประกอบด้วยวิปัสสนา เพิ่มพูนความยินดีในสุญญาคารอยู่เถิด. ภิกษุ ท.! เมื่อประพฤติกระทำเช่นนั้นอยู่, ผลอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลทั้งสอง เป็นอันเธอหวังได้ คือ อรหัตตผลในทิฏฐธรรมนี้ หรือว่าเมื่อเชื้อ (อุปาทิ) เหลืออยู่ ก็มีความเป็นอนาคามี.

- อิติวุ. ขุ. 25/259/223.

(ในสูตรอื่นแสดงอานิสงส์แห่งการหลีกเร้นไว้ด้วยการ รู้ชัดความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งขันธ์ 5 ก็มี. - 17/20/30. (ดูรายละเอียดของความเกิดและความดับของขันธ์ห้าในหนังสือปฏิจจ. โอ. หน้า 259–262 และที่หน้า 338-341.

ในสูตรอื่นแสดงไว้ด้วยการ รู้ชัดอริยสัจ 4 ก็มี ดังที่ได้ยกมาไว้ในภาคนำแห่งหนังสือเล่มนี้ ที่หน้า 75.

ในสูตรอื่นแสดงไว้ด้วยการ รู้ชัดอายตนิกธรรม 6 หมวด ๆ ละ 5 อย่างคือ จักษุ รูป จักขุวิญญาณ จักขุสัมผัส เวทนาที่เกิดเพราะจักขุสัมผัส ฯลฯ รวมเป็นผู้รู้ชัดอายตนิกธรรม 30 อย่างว่าเป็นอนิจจัง ก็มี. - 18/100/148.

ในสูตรอื่นแสดงไว้ด้วยการปรากฏของอายตนิกธรรมทั้ง 6 หมวดนั้น โดยความเป็นอนิจจัง ก็มี. - 18/181/250).


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง