[Font : 15 ]
| |
บรมธรรม กับ การศึกษาของโลก ปัจจุบัน

- 7 -

12 เมษายน 2512

วันนี้ สำหรับพวกเราได้ล่วงมาถึง 5.00 น. แล้ว จะได้พูดกันเรื่องบรมธรรมต่อไป คือจะพูดถึง "บรมธรรมกับการศึกษาของโลกในสมัยปัจจุบัน". ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนั้น ก็อยากจะพูดเป็นพิเศษ ในข้อที่ให้สังเกตเห็นสิ่งที่เรียกว่าอุปสรรคต่อการลุถึงบรมธรรม ว่าถ้ามันจะมีขึ้นในโลกสมัยนี้ ก็เพราะอะไรๆ ในโลกสมัยนี้ มีการจัดการทำอย่างไม่ตรงกับความมุ่งหมายของบรมธรรมนั่นเอง.

อาทิเช่น การศึกษา การเมือง การเศรษฐกิจ หรืออะไรก็ตาม ตกมาถึงสมัยนี้ มันทำไปในลักษณะที่ไม่ถูกตรงตามความมุ่งหมายของบรมธรรม และที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุที่ว่า คนในโลกไม่สนใจต่อบรมธรรม จึงจัดทำสิ่งต่างๆ ไปในลักษณะที่ไม่ตรงต่อความมุ่งหมายของสิ่งที่เรียกว่าบรมธรรม อันเป็นของจำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์นั่นเอง. .


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ