[Font : 15 ]
| |
หลักอริยสัจ 4 โดยสังเขป (นัยทั่วไป) |  

ภิกษุ ท.! นี้แลคือ ความจริงอันประเสริฐ เรื่องความทุกข คือ ความเกิดเปนทุกข, ความแกก็เปนทุกข ความเจ็บไขก็เปนทุกข ความตายก็เปนทุกข, ความประจวบกับสิ่งที่ไมรัก เปนทุกข ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเปนทุกข ความปราถนาสิ่งใดแลวไมไดสิ่งนั้น เปนทุกข, กลาวโดยยอ ขันธหาที่ประกอบดวยอุปาทาน เปนทุกข.

ภิกษุ ท.! นี้แลคือ ความจริงอันประเสริฐ เรื่องแดนเกิดของความทุกข คือตัณหา อันเปนเครื่องทําใหมีการเกิดอีก อันประกอบอยูดวยความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิน อันเปนเครื่องมือให้เพลิดเพลินอยางยิ่งในอารมณนั้น ๆ, ไดแกตัณหาในกาม ตัณหาในความมีความเปน ตัณหาในความไมมีไมเปน.

ภิกษุ ท.! นี้แลคือ ความจริงอันประเสริฐ เรื่องความดับไมเหลือของความทุกข คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไมมีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองคือความสละทิ้ง ความสลัดคืน ความปลอย ความทําไมใหมีที่อาศัย ซึ่งตัณหานั้น.

ภิกษุ ท.! นี้แลคือ ความจริงอันประเสริฐ เรื่องขอปฏิบัติอันทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือของความทุกข คือขอปฏิบัติอันเปนหนทางอันประเสริฐอันประกอบดวยองคแปดประการนี้ ได้แก่ ความเห็นที่ถูกตอง ความดําริที่ถูกตองการพูดจาที่ถูกตอง การทําการงานที่ถูกตอง การอาชีพที่ถูกตอง ความพากเพียรที่ถูกตอง ความรําลึกที่ถูกตอง ความตั้งใจมั่นที่ถูกตอง.

- มหา.วิ. 4/18/14.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง