[Font : 15 ]
| |
สวรรค์ของสมภารเจ้าวัด

ภิกษุ ท.! ภิกษุเจ้าอาวาส ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 อย่างแล้ว ย่อมบันเทิงใจเหมือนถูกพาตัว ไปเก็บไว้ในสวรรค์ ฉะนั้น. องค์ประกอบ 5 อย่างอะไรบ้างเล่า? 5 อย่างคือ:-

(1) ภิกษุเจ้าอาวาส ย่อมใคร่ครวญ ไต่สวนให้รอบคอบเสียก่อน กล่าวตำหนิคนที่ควรตำหนิ.

(2) ภิกษุเจ้าอาวาส ย่อมใคร่ครวญ ไต่สวนให้รอบคอบเสียก่อน กล่าวยกย่องคนที่ควรยกย่อง.

(3) ภิกษุเจ้าอาวาส ย่อมใคร่ครวญ ไต่สวนให้รอบคอบเสียก่อน แสดงความไม่เลื่อมใสให้ปรากฏ ในฐานะอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส.

(4) ภิกษุเจ้าอาวาส ย่อมใคร่ครวญ ไต่สวนให้รอบคอบเสียก่อน แสดงความเลื่อใสให้ปรากฏ ในฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส.

(5) ภิกษุเจ้าอาวาส ไม่ทำไทยทานที่ทายกถวายด้วยศรัทธาให้ตกเสียไป.

ภิกษุ ท.! ภิกษุเจ้าอาวาส ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 อย่างเหล่านี้แล้ว ย่อมบันเทิงใจเหมือนถูกพาตัวไปเก็บไว้ในสวรรค์ ฉะนั้นแล.

- บาลี พระพุทธภาษิต ปญฺจก.อํ. 22/239/236, ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย.

หมวดที่ 18 จบ


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง