[Font : 15 ]
| |
ทรงทราบคติ 5 และนิพพาน |  

สารีบุตร! เหล่านี้เป็นคติ (คือที่เป็นที่ไป) 5 อย่าง. คือ นรกกำเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย มนุษย์ เทพ.

สารีบุตร! เราย่อมรู้จักนรก รู้จักทางไปสู่นรก04.19 รู้จักข้อปฎิบัติที่ทำบุคคลให้ไปสู่นรก และรู้จักบุคคลผู้ปฎิบัติแล้วอย่างใด จึงเมื่อสมัยอื่นจากการตายเพราะการแตกทำลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก.

สารีบุตร! เราย่อมรู้จักกำเนิดเดรัจฉาน รู้จักทางไปสู่กำเนิดเดรัจฉานรู้จักข้อปฏิบัติที่ทำบุคคลให้ไปสู่กำเนิดเดรัจฉาน และรู้จักบุคคลผู้ปฏิบัติแล้วอย่างใด จึงเมื่อสมัยอื่นจากการตาย เพราะการแตกทำลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงกำเนิดเดรัจฉาน.

สารีบุตร! เราย่อมรู้จักเปรตวิสัย รู้จักทางไปสู่เปรตวิสัย รู้จักข้อปฎิบัติที่ทำบุคคลให้ไปสู่เปรตวิสัย และรู้จักบุคคลผู้ปฎิบัติแล้วอย่างใด จึงเมื่อสมัยอื่นจากการตาย เพราะการแตกทำลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงเปรตวิสัย.

สารีบุตร! เราย่อมรู้จักมนุษย์ รู้จักทางไปสู่มนุษยโลก รู้จักข้อปฎิบัติที่ทำบุคคลให้ไปสู่มนุษย์โลก รู้จักบุคคลผู้ปฏิบัติแล้วอย่างใด จึงเมื่อสมัยอื่นจากการตาย เพราะการแตกทำลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงมนุษยโลก.

สารีบุตร! เราย่อมรู้จักพวกเทพ, รู้จักทางไปสู่เทวโลก รู้จักข้อปฎิบัติที่ทำบุคคลให้ไปสู่เทวโลก และรู้จักบุคคลผู้ปฎิบัติแล้วอย่างใด จึงเมื่อสมัยอื่นจากการตาย เพราะการแตกทำลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์.

สารีบุตร! เราย่อมรู้จักนิพพาน รู้จักทางไปนิพพาน และข้อปฏิบัติที่ทำบุคคลให้ไปนิพพาน และรู้จักตัวบุคคลผู้ปฎิบัติแล้วอย่างใด จึงทำให้แจ้งได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะความสิ้นไปแห่งสวะทั้งหลาย, ในธรรมอันตนเห็นแล้ว (คือปัจจุบันนี้) เข้าถึงแล้วแลอยู่.

- บาลี มหาสีหนาทสูตร มู.ม. 12/148/170. ตรัสแก่พระสารีบุตร ที่ราวป่านอกเมืองเวสาลี.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง