[Font : 15 ]
| |
การฝึกอานาปานสติ หมวดที่ 3

จิตฺตปฏิสํเวที อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ,

จิตฺตปฏิสํเวที ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ

อภิปฺปโมทยํ จิตฺตํ อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ,

อภิปฺปโมทยํ จิตฺตํ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ

สมาทหํ จิตฺตํ อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ,

สมาทหํ จิตฺตํ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ

วิโมจยํ จิตฺตํ อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ,

วิโมจยํ จิตฺตํ ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ