[Font : 15 ]
| |
ม้าทำลายรถ |  

ภิกษุ ท.! เปรียบได้กับม้าพยศตัวนั้น ถูกนายสารถีเตือนด้วยปฏักว่า "จงไป" ดังนี้แล้ว ย่อมกระโดดจนสุดตัวสุดเท้า. ม้าพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้, นี่เป็นโทษแห่งม้าพยศข้อที่ 5.

ภิกษุ ท.! พวกภิกษุทั้งหลายโจทภิกษุรูปหนึ่งด้วยอาบัติ ภิกษุรูปนั้น ถูกภิกษุทั้งหลายโจทด้วยอาบัติอยู่ กลับโคลงกาย ไกวแขน พูดในท่ามกลางสงฆ์. ภิกษุ ท.! เปรียบได้กับม้าพยศตัวนั้น ถูกนายสารถี เตือนด้วยปฏักว่า "จงไป" ดังนี้แล้ว ย่อมกระโดจนสุดตัวสุดเท้า. ภิกษุ ท.! เรากล่าวนักบวชนี้ว่า มีม้าพยศเป็นคู่เปรียบ ฉะนั้น ภิกษุ ท.! นักบวชบางคน เป็นได้ถึงเพียงนี้, นี่ เป็นโทษแห่งบุรุษพยศข้อที่ 5.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง