[Font : 15 ]
| |
ทรงแก้คำตู่ของพวกอื่นที่ตู่ว่าเขาก็สอนเหมือนที่พระองค์สอน |  

"...ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! พวกปริพพาชกผู้เป็นลัทธิอื่น ได้กล่าวกะพวกข้าพระองค์ว่า `อาวุโส! พระสมณโคดมย่อมบัญญัติความรอบรู้ซึ่ง กาม ท. แม้พวกเราก็บัญญัติความรอบรู้ซึ่งกาม ท; อาวุโส! พระสมณโคดมย่อมบัญญัติความรอบรู้ซึ่งรูป ท. แม้พวกเราก็บัญญัติความรอบรู้ซึ่งรูป ท.; อาวุโส! พระสมณโคดมย่อมบัญญัติความรอบรู้ซึ่งเวทนา ท. แม้พวกเราก็บัญญัติความรอบรู้ซึ่งเวทนา ท. อาวุโส! ในข้อนี้อะไรเป็นความผิดแปลก อะไรเป็นข้อสังเกตเฉพาะ อะไรเป็นเครื่องกระทำซึ่งความแตกต่างระหว่างพระสมณโคดมกับพวกเรา โดยการเปรียบเทียบธรรมเทศนากับธรรมเทศนาอนุศาสนีกับอนุศาสนี?' ดังนี้. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! พวกข้าพระองค์ มิได้ชอบใจมิได้คัดค้านถ้อยคำของพวกปริพพาชกผู้เป็นลัทธิอื่นเหล่านั้น; ครั้นไม่ชอบใจ ไม่คัดค้านแล้วลุกจากอาสนะหลีกมาด้วยคิดว่า จักได้ทราบเนื้อความแห่งภาษิตนี้ ในสำนักของพระผู้มีพระภาค".

ภิกษุ ท.! พวกปริพพาชกลัทธิอื่นผู้มีวาทะอย่างนี้ อันพวกเธอพึงกล่าวกะเขาอย่างนี้ว่า "อาวุโส! อะไรเล่า เป็นอัสสาทะ (รสอร่อย) แห่งกาม ท., อะไร เป็นอาทีนพ (โทษต่ำทราม) แห่งกาม ท., อะไรเป็นนิสสรณะ (อุบายเป็นเครื่องออกจากโทษ) แห่งกาม ท.? อะไร เป็นอัสสาทะแห่งรูป ท., อะไร เป็นอาทีนวะแห่งรูป ท., อะไร เป็นนิสสรณะแห่งรูป ท.? อะไร เป็นอัสสาทะแห่งเวทนา ท., อะไร เป็นอาทีนวะแห่งเวทนา ท., อะไร เป็นนิสสรณะแห่งเวทนา?"

ภิกษุ ท.! พวกปริพพาชกผู้เป็นลัทธิอื่น ถูกถามอย่างนี้แล้วจักไม่มีคำตอบ จักถึงซึ่งความคับแค้นใจอย่างยิ่ง. ข้อนั้นเพราะเหตุไร? ภิกษุ ท.! เพราะเหตุว่าไม่อยู่ในวิสัยที่พวกปริพพาชกเหล่านั้นจะรู้ได้. ภิกษุ ท.! เราไม่มองเห็นบุคคลใดในโลกนี้ พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ ที่จะพึงยังจิตให้ยินดีด้วยการพยากรณ์ซึ่งปัญหาเหล่านี้, เว้นเสียแต่ตถาคต หรือสาวกของตถาคต หรือว่าเพราได้ฟังจากตถาคต หรือสาวกของตถาคตนี้.

หมายเหตุ : ข้อความข้างบนนี้แสดงให้เห็นชัดอยู่แล้วว่า พวกปริพพาชกทั้งหลาย ไม่มีความรู้ ในเรื่อง กาม รูป เวทนา อย่างที่พระองค์ทรงทราบ; ดังนั้น จะสอบเรื่องเหล่านี้ ให้ตรงเป็นอย่างเดียวกันได้อย่างไร. รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องกาม รูป เวทนา มีอยู่อย่างไร พึงดูได้จากมหาทุกขักขันธสูตร มู.ม. 12/168/196-208 -ผู้รวบรวม

- บาลี มหาทุกขักขันธสูตร มู.ม. 12/167/195. ตรัสแก่ภิกษุ ท. ที่เชตวัน.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง