[Font : 15 ]
| |
ทางรอดสำหรับภิกษุไข้ |  

ภิกษุ ท.! ภิกษุไข้ผู้มีกำลังน้อยรูปใด ไม่ละจากธรรม 5 อย่าง, เธอพึงหวังผลอันนี้ได้ คือ เธอจักทำให้แจ้งเจโตวิมมุติปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วอยู่ ต่อกาลไม่นานเลย, ธรรม 5 อย่างอะไรบ้างเล่า? 5 อย่างคือ:-

(1) เป็นผู้พิจรณาเห็นความไม่งามในกายอยู่เป็นประจำ

(2) เป็นผู้มีการกำหนดหมายความปฏิกูล ในอาหาร อยู่เป็นประจำ;

(3) เป็นผู้มีการกำหนดมหายความไม่น่ายินดี ในโลกทั้งปวง อยู่เป็นประจำ;

(4) เป็นผู้มีการกำหนดหมายความไม่เที่ยง ในสังขารทั้งปวง อยู่เป็นประจำ;

(5) และการกำหนดหมายในความตาย เป็นสิ่งที่เธอทำให้เข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในภายใน.

ภิกษุ ท.! ภิกษุไข้กำลังน้อยรูปใด ไม่ละจากธรรมห้าอย่างเหล่านี้ เธอพึงหวังอันนี้ได้ คือ เธอจักทำให้แจ้งเจโตวิมมุตปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ด้วยปัญญาอันยิ่ง ในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่ ต่อกาลไม่นานเลย แล.

- บาลี พระพุทธภาษิต ปญฺจก. อํ. 22/160/121, ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย ปรารภภิกษุไข้ซึ่งมีอาการหนักรูปหนึ่ง ที่กูฏาคารศาลา ป่ามหาวันใกล้นครเวสาลี.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง