[Font : 15 ]
| |
หลักอริยสัจมีอย่างเดียว แต่คำอธิบายมีปริยายมากมาย |  

ภิกษุ ท.! ความจริงอันประเสริฐ วา "นี้เปน ทุกข, นี้เปน เหตุใหเกิดทุกข, นี้เปน ความดับไมเหลือของทุกข, และนี้เปน ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข;" ดังนี้, เปนสิ่งที่เราได้บัญญัติแลว, แตในความจริงนั้น มีการพรรณาความ การลงอักษร และการจําแนกเพื่อพิสดาร มากจนประมาณไมได วาปริยายเชนนี้ๆ เปนความจริงคือทุกข ถึงแมเชนนี้ ก็เปนความจริงคือทุกข ฯลฯ.

ภิกษุ ท.! เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ พวกเธอพึง ทําความเพียรเพื่อใหรูตามเปนจริง วา "นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข, และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข;" ดังนี้เถิด.

- มหาวาร. สํ. 19/539/1696.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง