[Font : 15 ]
| |
ความประสพด้วยสิ่งไม่เป็นที่รัก |  

ภิกษุ ท.! ความประสพดวยสิ่งไมเปนที่รัก เปนทุกข เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท.! รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เหลาใด ในโลกนี้ ที่ไมนาปรารถนา ไมนารักใคร ไมนาพอใจ มีแกผูนั้นหรือวา ชนเหลาใด เปนผูไมหวังประโยชน ไมหวังความเกื้อกูล ไมหวังความผาสุก ไมหวังความเกษมจากเครื่องผูกรัด ตอเขา, การตองไปดวยกัน การตองมาดวยกัน การตองอยูรวม กันความระคนกัน กับดวยอารมณ์หรือบุคคลเหลานั้น; นี้ เรียกวา ความประสพดวยสิ่งไมเปนที่รัก เปนทุกข

- มหา. ที. 10/342/295.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง