[Font : 15 ]
| |
ภพโดยวิภาค 3 อย่าง |  

ภิกษุ ท.! ภพ เป็นอย่างไรเล่า?

ภิกษุ ท.! ภพ มี 3 อย่างเหล่านี้ คือ:-

1. กามภพ ภพมีกาม;

2. รูปภพ ภพมีรูป;

3. อรูปภพ ภพไม่มีรูป.

ภิกษุ ท.! นี้เรียกว่า ภพ.

- นิทาน. สํ. 16/3/8.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง