[Font : 15 ]
| |
อาการที่ทรงบัญญัติวินัย |  

สารีบุตร! เธอจงรอก่อน, ตถาคตเอง จักเป็นผู้รู้เวลาที่ควรบัญญัติวินัย.

สารีบุตร! ศาสดาย่อมไม่บัญญัติสิกขาบท แสดงขึ้นซึ่งปาติโมกข์แก่สาวกทั้งหลาย ตลอดเวลาที่ยังไม่มีอาสวฐานิยธรรม05.1 เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์.สารีบุตร! เมื่อใด อาสวฐานิยธรรมบางเหล่าปรากฎขึ้นใน หมู่สงฆ์ เมื่อนั้นศาสดาย่อมบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์แก่สาวกทั้งหลาย เพื่อกำจัดเสียซึ่งอาสวฐานิยธรรมเหล่านั้น.

สารีบุตร! อาสวฐานิยธรรม จะยังไม่ปรากฎขึ้นในหมู่สงฆ์ตลอดเวลาที่หมู่สงฆ์ยังไม่ใหญ่โต เพราะตั้งมานาน. สารีบุตร! เมื่อใด สงฆ์เป็นหมู่ใหญ่โตเพราะตั้งมานาน เมื่อนั้นอาสวฐานยธรรมบางเหล่าย่อมปรากฎขึ้นในหมู่สงฆ์,เมื่อนั้น ศาสดาย่อมบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์แก่สาวกทั้งหลาย เพื่อกำจัดเสียซึ่งอาสวฐานิยธรรมเหล่านั้น.

สารีบุตร! อาสวฐานิยธรรม จะยังไม่ปรากฎขึ้นในหมู่สงฆ์ตลอดเวลาที่หมู่สงฆ์ยังไม่ใหญ่โต เพราะแผ่ไปเต็มที่. สารีบุตร! เมื่อใด สงฆ์เป็นหมู่ใหญ่โตเพราะแผ่ไปเต็มที่ เมื่อนั้นอาสวฐนิยธรรมบางเหล่าย่อมปรากฎขึ้นในหมู่สงฆ์, เมื่อนั้น ศาสดาย่อมบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์แก่สาวกทั้งหลาย เพื่อกำจัดเสียซึ่งอาสวฐานิยธรรมเหล่านั้น.

สารีบุตร! อาสวฐานิยธรรม จะยังไม่ปรากฎขึ้นในหมู่สงฆ์ตลอดเวลาที่หมู่สงฆ์ยังไม่ใหญ่โต เพราะเจริญด้วยลาภ. สารีบุตร! เมื่อใด สงฆ์เป็นหมู่ใหญ่โตเพราะเจริญด้วยลาภ เมื่อนั้นอาสวฐานิยธรรมบางเหล่าย่อมปรากฎขึ้นในหมู่สงฆ์,เมื่อนั้น ศาสดาย่อมบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์แก่สาวกทั้งหลาย เพื่อกำจัดเสียซึ่งอาสวฐานิยธรรมเหล่านั้น.

สารีบุตร! ก็สงฆ์หมู่นี้ ยังประกอบด้วยคุณอันสูง ไม่มีความต่ำทรามไม่มีจุดดำ ยังบริสุทธิ์ ขาวผ่อง ตั้งมั่นอยู่ในสาระ. สารีบุตร เอย!ในบรรดาภิกษุห้าร้อยรูปเหล่านี้ รูปที่ล้าหลังเขาที่สุด ก็ยังเป็นโสตาบัน เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้ มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา, ดังนี้.

- บาลี มหาวิ. วิ. 1/15/8. ตรัสแก่พระสารีบุตรที่เมืองเวรัญชา.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง