[Font : 15 ]
| |
ทรงประกาศพรหมจรรย์ น่าดื่มเหมือนมัณฑะ |  

ภิกษุ ท.! ธรรม เป็นธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว อย่างนี้ เป็นธรรมอันทำให้เป็นดุจของคว่ำที่หงายแล้ว, เป็นธรรมอันทำให้เป็นดุจของปิดที่เปิดแล้ว, เป็นธรรมอันเราตถาคตประกาศก้องแล้ว, เป็นธรรม มีส่วนขี้ริ้ว อันเราตถาคตเฉือนออกหมดสิ้นแล้ว.

ภิกษุ ท.! เมื่อธรรมนี้ เป็นธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว อย่างนี้ ฯลฯ ย่อมเป็นการสมควรแล้ว นั่นเทียว ที่กุลบุตรผู้บวชแล้วด้วยสัทธา จะพึงปรารภการกระทำความเพียร ด้วยการอธิษฐานจิตว่า "แม้หนัง เอ็น กระดูก เท่านั้น จักเหลืออยู่, เนื้อและเลือดในสรีระนี้ จักเหือดแห้งไป ก็ตามที : ประโยชน์ใด อันบุคคลจะพึงลุถึงได้ด้วยกำลัง ด้วยความเพียรความบากบั่นของบุรุษ; ถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจักหยุดความเพียรของบุรุษเสีย เป็นไม่มี" ดังนี้.

ภิกษุ ท.! พรหมจรรย์นี้ น่าดื่ม เหมือนมัณฑะยอดโอชาแห่งโครสทั้งพระศาสดา ก็อยู่ ณ ที่เฉพาะหน้านี้แล้ว. ภิกษุ ท.! เพราะฉะนั้น เธอทั้งหลายจงปรารภความเพียรเถิด เพื่อการบรรลุถึงซึ่งธรรมอันยังไม่บรรลุ เพื่อากรถึงทับซึ่งธรรมอันยังไม่ถึงทับ, เพื่อการทำให้แจ้งซึ่งธรรมอันยังไม่ได้ทำให้แจ้ง. เมื่อเป็นอย่างยิ่ง บรรพชานี้ของเราทั้งหลาย จักเป็นบรรพชาไม่ต่ำทราม จักไม่เป็นหมันเปล่าแต่จักเป็นบรรพชาที่มีผล เป็นบรรพชาที่มีกำไร. พวกเราทั้งหลาย บริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชของชนทั้งหลายเหล่าใด, การกระทำนั้น ๆ ของชนทั้งหลายเหล่านั้น ในเราทั้งหลาย จักเป็นการกระทำมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ดังนี้. ภิกษุ ท.! เธอทั้งหลาย พึงทำความสำเหนียก อย่างนี้แล.

ภิกษุ ท.! คนผู้เกียจคร้าน ย่อมอยู่เป็นทุกข์, ระคนอยู่ด้วยอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลายด้วย, ย่อมทำประโยชน์อันใหญ่หลวงของตนให้เสื่อม ด้วย.ภิกษุ ท.! ส่วนบุคคลผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ว ย่อมอยู่เป็นสุข, สงัดแล้วจากอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลายด้วย, ย่อมทำประโยชน์อันใหญ่หลวงของตนให้บริบูรณ์ด้วย. ภิกษุ ท.! การบรรลุธรรมอันเลิศ ด้วยการกระทำอันเลว ย่อมมีไม่ได้เลย; แต่การบรรลุธรรมอันเลิศ ด้วยการกระทำอันเลิศ ย่อมมีได้ แล.

- บาลี ทุติยสูตร ทสพลวรรค นิทาน.สํ. 16/34/66.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง