[Font : 15 ]
| |
ค. ผู้ไม่อัดควัน (น ธูปายติ) |  

ภิกษุ ท.! อย่างไรเล่า ชื่อว่าภิกษุ ย่อมไม่อัดควัน ?

ภิกษุ ท.! (1) เมื่อความนึก (ด้วยมานานุสัย) ว่า "เรามีอยู่เป็นอยู่" ดังนี้ ไม่มีอยู่, (2) ความนึกว่า "เรามี-เราเป็นอย่างนี้" ก็ไม่มี; (3) ความนึกว่า "เรามี-เราเป็นอย่างนั้น" ก็ไม่มี; (4) ว่า "เรามี-เราเป็นอย่างอื่น " ก็ไม่มี ; (5) ว่า "เรามี-เราเป็นอย่างไม่เที่ยงแท้" ก็ไม่มี; (6) ว่า "เรามี-เราเป็นอย่างเที่ยงแท้" ก็ไม่มี; (7) ความนึกว่า "เราพึงมี-พึงเป็น" ก็ไม่มี; (8) ความนึกว่า "เราพึงมี-พึงเป็นอย่างนี้" ก็ไม่มี ; (9) ว่า "เราพึงมี-พึงเป็นอย่างนั้น" ก็ไม่มี ; (10) ว่า "เราพึงมี-พึงเป็นอย่างอื่น" ก็ไม่มี ; (11) ความนึกว่า "เราพึงมี-พึงเป็นบ้างหรือ" ก็ไม่มี; (12) ความนึกว่า "เราพึงมี-พึงเป็นอย่างนี้บ้างหรือ" ก็ไม่มี; (13) ว่า "เราพึงมี-พึงเป็นอย่างนั้น บ้างหรือ" ก็ไม่มี ; (14) ว่า "เราพึงมี-พึงเป็นอย่างอื่นบ้างหรือ" ก็ไม่มี ; (15)ความนึกว่า "เราจักมี-จะเป็นแล้ว" ก็ไม่มี ; (16) ความนึกว่า "เราจักมีี-จักเป็นแล้วอย่างนี้" ก็ไม่่มีี ; (17) ว่า "เราจักมีี-จักเป็นแล้วอย่างนั้น" ก็ไม่มี ; (18) ว่า "เราจักมี-จักเป็นแล้วอย่างอื่น" ก็ไม่มี.

ภิกษุ ท.! อย่างนี้แล ชื่อว่าภิกษุย่อมไม่อัดควัน.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง