[Font : 15 ]
| |
ความทุกข์ของเทวดาและมนุษย์ ตามธรรมชาติ |  

ภิกษุ ท.! เทวดาและมนุษยทั้งหลาย มีรูปเปนที่มายินดี ยินดีแลวในรูป บันเทิงแลวในรูป ยอม อยูเปนทุกข เพราะความแปรปรวนจางคลายดับไปแหงรูป. (ในกรณีแหง เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ และ ธรรมมารมณ ก็ตรัสอยางเดียวกัน).

ภิกษุ ท .! สวนตถาคตอรหันตสัมมาสัม พุทธะ รูแจงความเกิด ความตั้งอยูไมได รสอรอย โทษ และอุบายเครื่องสลัดออก แหงรูป ตามเปนจริง ไมมี รูปเปนที่มายินดี ไมยินดีในรูป ไมบันเทิงในรูป ยังคงอยูเปนสุขแม เพราะความแปรปรวนจางคลายดับไปแหงรูป. (ในกรณีแหง เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ และ ธรรมารมณ ก็ตรัสอยางเดียวกัน).

- สฬา. สํ. 18/159/216.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง