[Font : 15 ]
| |
หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ การถูกลวง ด้วยของเป็นคู่

คำบรรยาย ตุลาการิกธรรม ครั้งที่ 6/2500๐

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ

การถูกลวง ด้วยของเป็นคู่

บรรยาย อบรมผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษา

ณ ห้องบรรยาย ของ เนติบัณฑิตยสภา

22 มิถุนายน 2500

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,

การบรรยายครั้งแรกๆ ข้อความก็มีความสัมพันธ์เนื่องกันมาตามลำดับ เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องขอร้องให้ระลึกถึงใจความสำคัญของครั้งก่อนๆ ให้ชัดเจนอยู่ในใจ เป็นปกติอยู่ด้วย โดยเฉพาะเรื่องความแตกต่างระหว่างศีลธรรมกับศาสนา หรือจะเรียกว่าศีลธรรมกับสัจจธรรมก็ได้ เพราะเป็นของคนละอย่างต่อกัน. ศีลธรรม หมายถึงมนุษย์ทำขึ้น บัญญัติขึ้น ตามความต้องการของมนุษย์เองเป็นส่วนใหญ่ ; แม้จะมีคล้อยตามสัจจธรรม ก็ยังอยู่ในอำนาจ


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ