[Font : 15 ]
| |
การเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อม แบบที่ 3 |  

ภิกษุ ท.! ภิกษุทั้งหลาย จักเป็นผู้มีศรัทธา อยู่เพียงใด. ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น.

ภิกษุ ท.! ภิกษุทั้งหลาย จักเป็น ผู้มีหิริ ฯลฯ

ภิกษุ ท.! ภิกษุทั้งหลาย จักเป็น พหูสูต ฯลฯ

ภิกษุ ท.! ภิกษุทั้งหลาย จักเป็น ผู้ปรารภความเพียร ฯลฯ

ภิกษุ ท.! ภิกษุทั้งหลาย จักเป็น ผู้มีสติ ฯลฯ

ภิกษุ ท.! ภิกษุทั้งหลาย จักเป็น ผู้มีปัญญา อยู่เพียงใด, ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลย อยู่เพียงนั้น.

- บาลี พระพุทธภาษิต สตตก. อํ. 23/23/23.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง