[Font : 15 ]
| |
ทรงแก้ข้อที่เขาหาว่าเกียดกันทาน |  

"พระโคดมผู้เจริญ! ข้าพเจ้าได้ฟังมาว่า พระสมณโคดมได้กล่าวแล้วว่า `ใครๆ พึงทำทานกะเราเท่านั้น ไม่ควรทำทานกับคนพวกอื่น, ใครๆ พึงทำทานกะสาวกทั้งหลายของเราเท่านั้น ไม่ควรทำทานกับสาวกของคนพวกอื่น, ทานที่ทำกะเราเท่านั้นมีผลมาก ทำกับคนอื่นไม่มีผลมาก, ทานที่ทำกับสาวกของเราเท่านั้นมีผลมาก ทำกับสาวกของคนพวกอื่นไม่มีผลมาก'ดังนี้. ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ! ใครๆ ที่กล่าวเช่นนี้ ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่พระโคดมกล่าวหรือไม่ได้กล่าวตู่พระโคดมด้วยคำไม่จริงดอกหรือ เขากล่าวถูกตามยุติธรรมอยู่หรือ เพื่อน ๆ ของเขาที่กล่าวตามเขาย่อมพ้นจากการถูกติเตียนหรือ? พวกข้าพเจ้าไม่อยากจะกล่าวตู่พระโคดมเลย."...คำถามของปริพพาชกวัจฉโคตร.

วัจฉะ! ผู้ใดกล่าวว่าเรากล่าวเช่นนี้ ไม่ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวเขากล่าวตู่เราด้วยเรื่องไม่เป็นจริง.

วัจฉะ! ผู้ใดห้ามผู้อื่นซึ่งให้ทาน; ผู้นั้นชื่อว่าเป็นอมิตร ผู้ทำอันตรายสิ่ง 3 สิ่ง คือ ทำอันตรายต่อบุญของทายก, ทำอันตรายต่อลาภของปฎิคา 6,และ ตัวเองก็ขุดรากตัวเอง กำจัดตัวเองเสียตั้งแต่แรกแล้ว. วัจฉะเอย! ผู้ที่ห้ามผู้อื่นซึ่งให้ทาน ชื่อว่าเป็นอมิตร ผู้ทำอันตรายสิ่ง 3 สิ่ง ดังนี้แล.

วัจฉะ! เราเองย่อมกล่าวอย่างนี้ว่า "ผู้ใดเทน้ำล้างหม้อ หรือน้ำล้างชามก็ตาม ลงในหลุมน้ำครำหรือทางน้ำโสโครก ซึ่งมีสัตว์มีชีวิตเกิดอยู่ในนั้นด้วยคิดว่า สัตว์ในนั้นจะได้อาศัยเลี้ยงชีวิต ดังนี้แล้ว เราก็ยังกล่าวว่านั่นเป็นทางมาแห่งบุญเพราะการ ทำแม้เช่นนั้น ไม่ต้องกล่าวถึงการให้ทานแก่มนุษย์ด้วยกัน"ดังนี้. อีกอย่างหนึ่ง เรากล่าวว่าทานที่ให้แก่ผู้มีศีล เป็นทานมีผลมาก. ทานที่ให้แก่ผู้ทุศีล หาเป็นอย่างนั้นไม่. และผู้มีศีลนั้น เป็นผู้ละเสียซึ่งองค์ 5 และประกอบอยู่ด้วยองค์ 5. ละองค์ 5 คือ ละกามฉันทะ ละพยาบาท ละถิ่นมิทธะละอุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจิกิจฉา. ประกอบด้วยองค์ 5 คือ ประกอบด้วยกองศีลชั้นอเสขะ (คือชั้นพระอรหันต์) ประกอบด้วยกองสมาธิชั้นอเสขะ ประกอบด้วยกองปัญญาชั้นอเสขะ ประกอบด้วยกองวิมุตติชั้นอเสขะ ประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัสสนะชั้นอเสขะ. เรากล่าวว่าทานที่ให้ในบุคคลผู้ละองค์ 5 และประกอบด้วยองค์ 5 ด้วยอาการอย่างนี้ มีผลมาก ดังนี้.

- บาลี ติก. อํ. 20/205/497. ตรัสแก่ปริพพาชกวัจฉโคตร.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง