[Font : 15 ]
| |
บรมธรรม กับ การแก้ปัญหาไม่ถูกจุด

- 21 -

28 เมษายน 2512

เวลาสำหรับพวกเราล่วงมาจวนจะ 5.00 น. แล้ว ในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่อง บรมธรรมกับ การมัวแก้ปัญหาชีวิตกันแต่ในทางวัตถุหรือเนื้อหนัง. อะไรที่เรียกว่า "เนื้อหนัง" นี้เราก็ได้พูดกันแล้วโดยละเอียด ปัญหาเหลืออยู่แต่ว่า คนเราในปัจจุบันนี้สนใจแต่เรื่องทางเนื้อหนังและเฝ้าแก้ปัญหาทางเนื้อหนังกันมากยิ่งขึ้นทุกที ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องส่วนรวมของโลก.

ว่าที่แท้แล้ว เรื่องส่วนรวมของโลก ก็สืบเนื่องไปจากเรื่องส่วนตัวของบุคคลเมื่อบุคคลแต่ละคนเป็นอย่างไร โลกทั้งหมดก็ต้องเป็นอย่างนั้น เพราะว่ามันเป็นเพียงที่รวมของบุคคลทุกคน. เพราะฉะนั้น เมื่อพูดถึงคำว่า โลก ก็คือคนทุกคนในโลกนั่นเอง. เดี๋ยวนี้คนแต่ละคนในโลก ถูกกระทำให้สนใจหรือเข้าใจ เข้าเกี่ยวข้องแต่เรื่องทางฝ่ายวัตถุ จึงมัวสาละวนกันแต่เรื่องทางวัตถุมากเกินไป, จนถึงกับไม่สนใจ


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ