[Font : 15 ]
| |
ทรงฆ่าผู้ที่ไม่รับการฝึก |  

นี่แน่ เกสิ! ท่านเป็นคนเชี่ยวชาญาการฝึกม้า มีชื่อดัง เราอยากทราบว่าท่านฝึกม้าของท่านอย่างไรกัน?

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ข้าพระองค์ย่อมฝึกม้าชนิดที่พอฝึกได้ ด้วยวิธีละมุนละไมบ้าง, ด้วยวิธีรุนแรงบ้าง, ด้วยวิธีทั้งลุมุนละไมและรุนแรงรวมกันบ้าง. (แล้วแต่ว่าม้านั้นเป็นม้ามีนิสัยเช่นไร)."

เกสิ! ถ้าม้าของท่านไม่รับการฝึก ทั้งด้วยวิธีที่ละมุนละไม ทั้งด้วยวิธีที่รุนแรง และทั้งด้วยวิธีที่ละมุนละไมรุนแรงรวมกันเล่า ท่านทำอย่างไรกับม้านั้น?

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ข้าพระองค์ย่อมฆ่าม้านั้นเสีย เพื่อมิให้เสียชื่อเสียงแก่สกุลแห่งอาจารย์ของข้าพระองค์ พระเจ้าข้า. ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเล่า ย่อมเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกำม่มีใครยิ่งไปกว่า, พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงฝึกบุรุษที่ควรฝึกด้วยวิธีเช่นไรพระเจ้าข้า?"

เกสิ! เราย่อมฝึกบุรุษที่ควรฝึก ด้วยวิธีละมุนละไมบ้าง ด้วยวิธีรุนแรงบ้าง ด้วยวิธีทั้งละมุนละไมและรุนแรงรวมกันบ้าง เหมือนกัน.

เกสิ! ใน 3 วิธีนั้น วิธีฝึกที่ละมุนละไม คือเราพร่ำสอนเขาว่ากายสุจริต เป็นอย่างนี้ๆ ผลของกายสุจริต เป็นอย่างนี้ๆ, วจีสุจริต เป็นอย่างนี้ๆ ผลของวจีสุจริต เป็นอย่างนี้ๆ, มโนสุจริตเป็นอย่างนี้ๆ ผลของมโนสุจริต เป็นอย่างนี้ๆ, เทวดา เป็นอย่างนี้ๆ, มนุษย์ เป็นอย่างนี้ๆ ดังนี้.

เกสิ ! ใน 3 วิธีนี้น วิธีฝึกที่รุนแรงคือ เราพร่ำบอกเขาว่า กายทุจริตเป็นอย่างนี้ๆ ผลของกายทุจริต เป็นอย่างนี้ๆ, วจีทุจริต เป็นอย่างนี้ๆผลของวจีทุจริต เป็นอย่างนี้ๆ, มโนทุจริต เป็นอย่างนี้ๆ ผลของมโนทุจริตเป็นอย่างนี้ๆ, นรก เป็นอย่างนี้ๆ, กำเนิดเดรัจฉาน เป็นอย่างนี้ๆ, เปรตวิสัย เป็นอย่างนี้ๆ.

เกสิ ! ใน 3 วิธีนั้น วิธีฝึกทั้งละมุนละไมและรุนแรงรวมกัน นั้นคือเราพร่ำบอกพร่ำสอนเขาว่า กายสุจริต ผลของกายสุจริต เป็นอย่างนี้ๆ,กายทุจริต ผลของกายทุจริต เป็นอย่างนี้ๆ; วจีสุจริตผลของวจีสุจริตเป็นอย่างนี้ๆ, วจีทุจริต ผลของวจีทุจริต เป็นอย่างนี้ๆ; มโนสุจริต ผลของมโนสุจริต เป็นอย่างนี้ๆ, มโนทุจริต ผลของมโนทุจริต เป็นอย่างนี้ๆ; เทวาเป็นอย่างนี้ๆ, มนุษย์เป็นอย่างนี้ๆ, นรกเป็นอย่างนี้ๆ, กำเนิดเดรัจฉานเป็นอย่างนี้ๆ, เปรตวิสัยเป็นอย่างนี้ๆ.

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ถ้าบุรุษที่ควรฝึกนั้นไม่รับการฝึก ทั้งโดยวิธีละมุนละไม ทั้งโดยวิธีที่รุนแรง และทั้งโดยวิธีที่ละมุนละไมและรุนแรงรวมกันเล่า พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงทำอย่างไร?"

เกสิ! ถ้าบุรุษที่ควรฝึก ไม่ยอมรับการฝึกโดยวิธีทั้งสามแล้ว เราก็ฆ่าเขาเสีย.

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ก็ปาณาติบาต ย่อมไม่สมควรแก่พระผู้มีพระภาคมิใช่หรือ? แล้วพระผู้มีพระภาคก็ยังตรัสว่า เกสิ! เราก็ฆ่าเขาเสีย?"

เกสิเอย! ปาณาติบาตย่อมไม่สมควรแก่เราจริง แต่ว่าเมื่อบุรุษที่ควรฝึกไม่ยอมรับการฝึกโดยวิธีทั้ง 3 แล้ว ตถาคตก็ไม่ถือว่าคนคนนั้น เป็นคนที่ควรว่ากล่าวสั่งสอนอีกต่อไป; ถึงแม้เพื่อผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันซึ่งเป็นผู้รู้ก็จะไม่ถือว่าคนคนน้น เป็นคนที่ควรว่ากล่าวสั่งสอนอีกต่อไปด้วย. เกสิ! นี่แหละคือ วิธีฆ่าอย่างดี ในวินัยของพระอริยเจ้า, ได้แก่การที่ตถาคตและเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกัน พากันถือว่าบุรุษนี้เป็นผู้ที่ไม่ควรว่ากล่าวสั่งสอนอีกต่อไป ดังนี้.

- บาลี เกสีวรรค จตุกฺก. อํ. 21/150/111. ตรัสแก่คนฝึกม้าชื่อเกสีผู้เชี่ยวชาญ.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง