[Font : 15 ]
| |
: ศัตรูประสบผลเหมือนเอาศีรษะชนภูเขา

(...ลำดับนั้น ธิดามารชื่อตัณหา อรดี ราคา ได้เข้าไปหามารผู้มีบาป. มารได้เห็นธิดาเดินมาแต่ไกล ได้กล่าวคาถาดังนี้ว่า :-)

"ลูกเอ๋ย! มันจะมีผลเท่ากับ เอาก้านบัวสายไปฟาดภูเขา; หยิกภูเขาด้วยเล็บ; เคี้ยวเหล็กด้วยฟัน; ทูนหินใหญ่แล้ว หาที่ยืนบนน้ำวน; หรือเอาอกกระแทกตอ; ฉันใด; คนที่จะเอาชนะพระโคดม ก็จะประสบผลเช่นนั้น."

จบผนวกภาค 4

จบภาค 4


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง