[Font : 15 ]
| |
เครื่องมือชนะกิเลส |  

ภิกษุ ท.! ก็เธอสามารถหรือ ที่จะศึกษา015.3 ในสิกขาทั้งสาม คือในอธิศีลสิกขา ในอธิจิตสิกขา และในอธิปัญญาสิกขา?

"ข้าพระองค์สามารถที่จะศึกษาในสิกขาทั้ง 3 นั้น พระเจ้าข้า".

ภิกษุ ท.! ถ้าอย่างนั้น เธอจงศึกษาในสิกขาทั้ง 3 คือ ในอธิศีลสิกขา, ในอธิจิตสิกขาล และในอธิปัญญาสิกขาเถิด.

ภิกษุ ท.! เมื่อใดแล เธอจักศึกษาทั้งศีลอันยิ่งบ้าง ทั้งจิตอันยิ่งบ้าง ทั้งปัญญาอันยิ่งบ้าง, เมื่อนั้น เธอผู้กำลังศึกษาในศีลอันยิ่ง จิตอันยิ่ง และปัญญาอันยิ่งอยู่ จักละราคะ ละโทสะ และละโมหะได้; เพราะการละราคะ-โทสะ-โมหะได้นั้นเอง, เธอจักไม่กระทำสิ่งอันเป็นอกุศล และจักไม่เสพสิ่งที่เป็นบาปโดยแท้.

- บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. 20/296/524, ตรัสแก่ภิกษุวัชชีบุตรผู้ไม่อาจปฏิบัติตามสิกขาบท 150 ที่สำคัญ ๆ ซึ่งยกขึ้นแสดงทุกครึ่งเดือนได้ โดยทรงสอนให้ปฏิบัติโดยหลักสิกขา 3, คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปัญญาสิกขา ได้แก่หลักที่เป็นความหมายอย่างกว้าง โดยไม่น้องยกเป็นสิกขาบทจำนวนมาก ยากแก่การจดจำ.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง