[Font : 15 ]
| |
ผู้รู้อริยสัจ หาหลงสร้างทุกข์ขึ้นเพื่อตัวเองไม่ |  

ภิกษุ ท.! ส่วนบุคคลเหล่าใดแลจะเปนสมณะหรือพราหมรณ ก็ตามรูอยูตามเปนจริง วา "นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข, และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข:" ดังนี้แลว; เขาเหลานั้น ยอมไมยินดี ในเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตงชนิดที่เปนไปพรอมเพื่อความเกิด ความแก ความตาย ความโศก ความร่ำไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ และความคับใจเลย. เขาผูไมยินดีแลว ในเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตงชนิดนั้น ๆ ก็ไมกอสรางขึ้น ซึ่งเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตงชนิดที่เปนไปพรอมเพื่อความเกิด เปนตน นั้นๆ. ครั้นเขาไมกอสรางเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตงชนิดนั้นแลว ก็ไมตกจมลงในเหว แหงความเกิด ความแก ความตาย ความโศก ความร่ำไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ และความคับใจไดเลย. เรายอมกลาวบุคคลเหลานั้น วา "เขาพนไปจากทุกข ทั้งหลาย มีความเกิด ความแก เปนตนไปได" ดังนี้.

ภิกษุ ท.! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง ทําความเพียรเพื่อใหรูตามเปนจริง วา "นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข. นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข, และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข:" ดังนี้.

- มหาวาร. สํ. 19/561/1730.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง