[Font : 15 ]
| |
ความลับและอุบายในอานาปานสติ

- 32 -

11 พฤษภาคม 2512

เวลาสำหรับพวกเราล่วงมาจวนจะ 5.00 น. แล้ว วันนี้จะได้พูดกันถึงความลับและอุบาย อันมีซับซ้อนอยู่ ในอานาปานสติที่เป็นไปเพื่อบรมธรรม. วันที่แล้วมา เราได้พูดถึงอานาปานสติแต่ละขั้นๆ 16 ขั้น ถึงลักษณะเฉพาะขั้น และการที่มันเกี่ยวเนื่องกันในระหว่างขั้นทุกๆ ขั้น และทุกๆ หมวดด้วย. บัดนี้เราควรจะรู้ให้ละเอียดออกไป ถึงอะไรบางอย่างที่แฝงอยู่ในนั้น ก่อนแต่ที่จะลงมือศึกษาหรือปฏิบัติในขั้นเหล่านั้นโดยตรง ทั้งนี้เพื่อให้มันง่ายเข้า หรือว่าจะได้กระทำไปด้วยความเข้าใจอย่างทั่วถึง ซึ่งก็เป็นเคล็ด หรืออะไรอย่างหนึ่ง ที่จำเป็นอย่างหนึ่งในการกระทำงานทุกชนิด.

ที่ว่าเราจะต้องมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง "ทั่วถึง" คำนี้ก็พอสมควร เท่าที่เป็นในสิ่งที่เราจะต้องทำ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา หรือว่าประกันความผิดพลาดได้มาก


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ