[Font : 15 ]
| |
พระพุทธองค์ทรงพระนามว่าสัมมาสัมพุทธะ ก็เพราะได้ตรัสรู้อริยสัจ 4 |  

ภิกษุ ท.! ความจริงอันประเสริฐมี 4 อยางเหลานี้. 4 อยางเหลาไหนเลา ? 4 อยางคือ ความจริงอันประเสริฐ คือความทุกข, ความจริงอันประเสริฐ คือเหตุใหเกิดทุกข, ความจริงอันประเสริฐ คือความดับไมเหลือของทุกข และความจริงอันประเสริฐ คือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข: นี้แล ความจริงอันประเสริฐสี่อยาง. ภิกษุ ท.! เพราะไดตรัสรูตามเปนจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐ 4 อยางเหลานี้ ตถาคต จึงมีนามอันบัณฑิตกลาววา "อรหันตสัมมาสัมพุทธะ".

ภิกษุ ท.! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง ทําความเพียรเพื่อใหรูตามเปนจริง วา "นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข, และนี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข;" ดังนี้เถิด

- มหาวาร. สํ. 19/543/1703.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง