[Font : 15 ]
| |
สาวกมาอยู่อาศัยพระองค์ เพราะทรงตอบปัญหาอริยสัจได้ |  

อุทายิ! บางคราวเราบริโภคเสมอขอบปากบาตร บางคราวยิ่งขึ้นไป, ถาสาวกทั้งหลาย สักการะเคารพนับถือบูชา และมาอยู่อาศัยดวยเราเพราะเขาใจวาเราเปนผูมีอาหารนอย และกลาวสรรเสริญความมีอาหารนอยแลวสาวกพวกที่ฉันอาหารเพียงจอกนอย ครึ่งจอกนอย เทาผลมะตูม กึ่งผลมะตูม ก็จะหาสักการะเคารพนับถือบูชา แลวและอยูอาศัยดวยเรา เพราะเหตุนั้นไดไม.

อุทายิ !…บางคราวเราครองคหบดีจีวร เนื้อแนนละเอียดดวยเสนดายดุจขนน้ำเตา, ถาสาวกทั้งหลาย สักการะ ฯลฯ อยูอาศัยดวยเรา เพราะเขาใจวา เราเปนผูสันโดษดวยจีวรตามมีตามไดแลว สาวกพวกที่ถือผาบังสุกุลทรงจีวรเศราหมอง เสาะหาผาขาด ๆ จากปาชาบาง จากกองขยะมูลฝอยบาง จากใตรานตลาดบาง มาทําเปนสังฆาฏิครอง ก็จะหาสักการะ ฯลฯ อยูอาศัยดวยเราเพราะเหตุนั้นไดไม.

อุทายิ!…บางคราวเราอยูเกลื่อนกลนดวยภิกษุทั้งหลาย ดวยภิกษุณีทั้งหลาย ดวยอุบาสกทั้งหลาย ดวยอุบาสิกาทั้งหลาย ดวยพระราชาและอมาตยของพระราชาทั้งหลาย ดวยเดียรถียและสาวกของเดียรถียทั้งหลาย, ถาวาสาวกทั้งหลายสักการะ ฯลฯ อยูอาศัยดวยเรา เพราะเขาใจวา เราเปนผูเสพเสนาสนะอันสงัดแลว สาวกพวกที่อยูปา ถือเสนาสนะสงัดในปา มาสูที่ประชุมสงฆเฉพาะคราวมีปาติโมกขทุก ๆ กึ่งเดือน เทานั้น ก็จะหาสักการะ ฯลฯ อยูอาศัยดวยเรา เพราะเหตุนั้นไดไม. ฯลฯ

อุทายิ !…สาวกทั้งหลายของเรา ถูกความทุกขหยั่งลงแลว มีทุกขอยูตรงหนาแลว ดวยทุกขใด, เธอเหลานั้นเขาไปหาเราแลว ถาม ทุกขอริยสัจกะเรา เราถูกถามแลว ก็พยากรณให เรายังจิตของเธอเหลานั้น ใหยินดีไดดวยการพยากรณปญหา…..เธอถาม ทุกขสมุทยอริยสัจ, ทุกขนิโรธอริยสัจ, และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ กะเรา, เราถูกถามแลว ก็พยากรณให เรายังจิตของเธอเหลานั้น ใหยินดีไดดวยการพยากรณปญหา. อุทายิ ! นี่แลเปนเหตุใหสาวกทั้งหลายของเรา สักการะ เคารพ นับถือ บูชา แลวและอยูอาศัยดวยเรา.

- ม. ม. 13/318-323/324-332.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง