[Font : 15 ]
| |
สมณสากยปุตติยะที่แท้ |  

วาเสฏฐะ ท.! พวกเธอแล มีชาติต่างกัน มีนามต่างกัน มีโคตรต่างกัน มีสกุลต่างกัน ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่หวังเกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้ว เมื่อถูกเขาถามว่า"พวกท่านเป็นใคร?" ดังนี้ พวกเธอก็ปฏิญาณว่า "เราทั้งหลาย เป็นสมณสากยปุตติยะ" ดังนี้.

วาเสฏฐะ ท.! อนึ่งศรัทธา ของผู้ใดแลตั้งมั่น ในตถาคต ฝังลงรากแล้ว ดำรงอยู่ได้มั่นคง อันสมณะหรือพราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลกก็ตาม ไม่ชักนำไปทางอื่นได้, ผู้นั้นควรที่จะกล่าวอย่างนี้ว่า "เราเป็นบุตร เป็นโอรส เกิดจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า เกิดโดยธรรม เนรมิตโดยธรรม เป็นทายาทโดยธรรม" ดังนี้. ข้อนั้นเพราะเหตุไร? เพราะคำว่า "ธรรมกาย" บ้าง "พรหมกาย" บ้าง "ธรรมภูต" บ้าง "พรหมภูต" บ้าง นี้เป็นคำสำหรับใช้เรียกแทนชื่อ ตถาคต แล.

- บาลี พระพุทธภาษิต อัคคัญญสูตร ปา. ที. 11/91/55, ตรัสแก่วาเสฏฐสามเณร และภารทวาชสามเณร ณ ที่บุพพาราม.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง