[Font : 15 ]
| |
เมื่อโจรปล้นชาวเมือง |  

ภิกษุ ท.! มหาโจร 5 พวกเหล่านี้ มีอยู่ในโลก หาได้ในโลก 5 พวกคืออะไรบ้าง? 5 พวกคือ:-

(1) ภิกษุ ท.! ความคิดของมหาโจรบางพวกในกรณีนี้มีว่า "เมื่อไรหนอเราจักเป็นผู้มีบริวารร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดล้อมเรา เที่ยวไปในย่านหมู่บ้านนิคม และเมืองหลวง, จักได้ฆ่าเอง หรือใช้ให้บริวารฆ่า, จักได้ตัดเองหรือใช้ให้บริวารตัด, จักได้เผาเอง หรือใช้ให้บริวารเผา" ดังนี้. ครั้นกาลต่อมา มหาโจรนั้นมีบริวารร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดล้อม เที่ยวไปในย่านหมู่บ้านนิคม และเมืองหลวง, ทำการฆ่าเอง และให้บริวารฆ่า, ทำการตัดเอง และให้บริวารตัด, ทำการเผาเอง และให้บริวารเผา. ข้อนี้ฉันใด; ภิกษุ ท.! ความคิดของภิกษุลามกบางรูปในกรณีนี้ มีว่า "เมื่อไรหนอ เราจักเป็นผู้มีบริวารร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดล้อมเรา เที่ยวจาริกไปในย่านหมู่บ้าน นิคม และเมืองหลวง, เป็นที่สักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบน้อมของพวกคฤหัสถ์และบรรพชิต, เป็นผู้ร่ำรวยลาภด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริกขาร" ดังนี้. ครั้นกาลต่อมา ภิกษุลามกนั้นได้มีบริวารร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว เที่ยวจาริกไปในย่านหมู่บ้าน นิคม และเมืองหลวง, เป็นที่สักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบน้อม ของพวกคฤหัสถ์และบรรพชิต, เป็นผู้ร่ำรวยลาภด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริกขาร ; ฉันนั้นเหมือนกัน. ภิกษุ ท.! ภิกษุลามกนี้ จัดเป็นมหาโจรพวกแรก ซึ่งมีอยู่ในโลก หาได้ในโลก

(2) ภิกษุ ท.! พวกอื่นอีก ภิกษุลามกบางรูปในกรณีนี้ ย่อมเล่าเรียนธรรมวินัย ที่ตถาคตประกาศแล้ว ยกตนว่ารู้เอง (หรือนำไปหาลาภผลเพื่อตน). ภิกษุ ท.!ภิกษุลามกนี้ จัดเป็นมหาโจกพวกที่ 2 ซี่งมีอยู่ในโลกหาได้ในโลก.

(3) ภิกษุ ท.! พวกอื่นอีก, ภิกษุลามกบางรูปในกรณีนี้ ย่อมตามกำจัดพรหมจารีผู้ประพฤติพรหมจรรย์ได้บริสุทธิ์ ด้วยสิ่งอันไม่ใช่เรื่องของพรหมจรรย์ อันปราศจากมูลความจริง . ภิกษุ ท.! ภิกษุลามกนี้ จัดเป็น มหาโจรที่ 3 ซึ่งมีอยู่ในโลก หาได้ในโลก.

(4) ภิกษุ ท.! พวกอื่นอีก. ภิกษุลามกบางรูปในกรณีนี้ ย่อมสงเคราะห์และพูดจาและเกลี้ยกล่อม พวกคฤหัสถ์ ด้วยครุภัณฑ์และครุบริกขารอันเป็นของสงฆ์ คือของปลูกสร้างในอาศรม พื้นที่อาราม วิหาร พื้นที่วิหาร เตียง ตั่ง ฟูก หมอน หม้อโลหะ อ่างโลหะ กะถางโลหะ กะทะโลหะ พร้า ขวาน ผึ่ง จอบ สว่าน เชือก ไม่ไผ่ หญ้าสำหรับมุง หญ้าปล้อง หญ้า ดินเหนียว สิ่งของที่ทำด้วยไม้และสิ่งของที่ทำด้วยดินเหล่านั้น. ภิกษุ ท.! ภิกษุลามกนี้ จัดเป็นมหาโจรพวกที่ 4 ซึ่งมีอยู่ในโลก หาได้ในโลก.

(5) ภิกษุ ท.! ภิกษุพวกสุดท้าย จัดเป็นมหาโจรชั้นเลิศ ในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ คือ ภิกษุลามก กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม อันไม่มีจริง ไม่เป็นจริง. ข้อนั้นเพราะเหตุไร? ภิกษุ ท.! เพราะว่า เธอบริโภคก้อนข้าวของชาวเมือง ด้วยอาการอันเป็นขโมย.

"ภิกษุใด แสดงตัวเองซึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่ง ให้คนอื่นเข้าใจเป็นอย่างอื่นไป, การบริโภคปัจจัยด้วยอาการแห่งขโมยของเธอนั้น เป็นเช่นเดียวกับนายพราน ผู้ล่อลวงดักสัตว์กิน ฉะนั้น. คนเป็นอันมาก ที่มีผ้ากาสาวพัสตร์คลุมคอ แต่มีความเป็นอยู่ลามก ขาดการสำรวม, พวกคนลามกเหล่านั้น ต้องไปเกิดในนรก เพราะการกระทำกรรมอันหยาบช้า. มันกินก้อนเหล็ก ซึ่งเปรียบด้วยเปลวไฟอันร้อนจัด ยังจะดีกว่า, คนทุศีล ไม่มีการสำรวม บริโภคก้อนข้าวของชาวเมือง เป็นการไม่เหมาะสมเลย".

- บาลี พระพุทธภาษิต มหาวิ.วิ. 1/169/230, ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย ที่กูฎาคารศาลา ป่ามหาวัน ใกล้เมืองเวสาลี


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง