[Font : 15 ]
| |
ทรงประกาศธรรมจักรที่อิสิปตนมฤคทายวัน |  

ภิกษุ ท.! ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศอนุตตระรรมจักรให้เป็นไปแล้ว ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้นครพาราณสี, เป็นธรรมจักรที่สมณะหรือพราหมณ์, เทพ มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก จะต้านทานให้หมุนกลับมิได้04.36 ข้อนี้คือ การบอก การแสดง การบัญญัติ การแต่งตั้งการเปิดเผย การจำแนก และการทำให้ตื้น ซึ่งความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ: 4 ประการได้แก่ ความจริงอันประเสริฐ คือความทุกข์, ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์, ความจริงอันประเสริฐ คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์, และความจริงอันประเสริฐคือทางทำผู้ปฏิบัติให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.

- บาลี อุปริ. ม. 14/444/699. ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย ที่อิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง