[Font : 15 ]
| |
ผลแห่งความเป็นโสดาบัน |  

ภิกษุ ท.! อานิสงส์แห่งการทำให้แจ้ง ซึ่งโสดาปัตติผล 6 อย่าง เหล่านี้ มีอยู่, 6 อย่าง เหล่าไหนเล่า ? 6 อย่าง คือ :-

เป็นบุคคลผู้ เที่ยงแท้ต่อสัทธรรม (สทฺธมฺมนิยโต) ;

เป็นบุคคลผู้ มีธรรมอันไม่รู้เสื่อม (อปริหานธมฺโม) ;

ทุกข์ดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำที่กระทำแล้ว;

เป็นบุคคลผู้ ประกอบด้วยอสาธารณญาณ (ที่ไม่ทั่วไปแก่พวกอื่น) ;

เป็นบุคคลผู้ เห็นธรรมที่เป็นเหตุ; และเห็นธรรมทั้งหลาย ที่เกิดมาแต่เหตุ.

ภิกษุ ท.! เหล่านี้แล อานิสงส์ 6 ประการแห่งการทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.

- ฉกฺก. อํ. 22/490/368.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง