[Font : 15 ]
| |
ไวพจน์ ของจตุราริยสัจ (อีกนัยหนึ่ง : ทรงแสดงด้วยคำว่าโลก) |  

ภิกษุ ท.! โลก เปนสิ่งที่ตถาคตไดรูพรอมเฉพาะแลว, ตถาคตเปนผูถอนตนจากโลกไดแลว. เหตุใหเกิดโลก เปนสิ่งที่ตถาคตไดรูพรอมเฉพาะแลว. ตถาคต ละเหตุใหเกิดโลกไดแลว. ความดับไมเหลือแหงโลก เปนสิ่งที่ตถาคตรู้พรอมเฉพาะแลว, ตถาคต ทําใหแจงความดับไมเหลือแหงโลกไดแลว. ทางใหถึงความดับไมเหลือแหงโลก เปนสิ่งที่ตถาคตรูพรอมเฉพาะแลว. ตถาคต ทําใหเกิดมีขึ้นได้แล้วซึ่งทางใหถึงความดับไมเหลือแหงโลกนั้น.

- อิติวุ. ขุ. 25/321/293.

….แนะเธอ ! ในรางกายที่ยาววาหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยสัญญาและใจนี่เอง เราไดบัญญัติโลก, เหตุเกิดของโลก, ความดับไมเหลือของโลก, และทางใหถึงความดับไมเหลือของโลก ไว.

- จตุกฺก. อํ. 21/64/46.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง