[Font : 15 ]
| |
พวกสากยะอยู่ใต้อำนาจพระเจ้าโกศล |  

..วาเสฎฐะ! พระราชา ปเสนทิโกศล ย่อมทราบว่า "พระสมณโคดมผู้ยอดเยี่ยม บวชแล้วจากสากยตระกูล". วาเสฎฐะ! ก็แหละพวกสากยะ ท. เป็นผู้ อยู่ใกล้ชิด และอยู่ในอำนาจของพระราชาปเสนทิโกศล. วาเสฎฐะ! ก็พวกสากยะ ท. ย่อมทำการต้อนรับ, ทำการอภิวาท ลุกขึ้นยืนรับทำอัญชลีกรรมและสามีจิกรรม ในพระราชาปเสนทิโกศล. วาเสฎฐะ ! พวกสากยะกระทำการต้อนรับ เป็นต้น แก่พระราชาปเสนทิโกศลอย่างไร, พระราชาปเสนทิโกศลย่อมกระทำการต้อนรับเป็นต้นแก่ ตถาคต (เมื่อออกบวชแล้ว) อย่างนั้น 02.2 .

- บาลี อัคคัญญสูตร ปา. ที. 11/91/54. ตรัสแก่วาเสฎฐะกับเพื่อน.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง