[Font : 15 ]
| |
(หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องหน้า) |  

คหบดีบุตร ! ทิศเบื้องหน้า คือ มารดาบิดา อันบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ 5 ประการ ดังนี้ว่า ท่านเลี้ยงเราแล้ว เราจักเลี้ยงท่าน 1 เราจักทำกิจของท่าน 1 เราจักดำรงวงศ์สกุล 1 เราจักปฏิบัติตนเป็นทายาท 1 เมื่อท่านทำกาละล่วงลับไปแล้ว เราจักกระทำทักษิณาอุทิศท่าน 1.

คหบดีบุตร ! ทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดา อันบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะ 5 ประการเหล่านี้แล้ว ย่อมอนุเคราะห์บุตรโดยฐานะ 5 ประการ คือ ห้ามเสียจากบาป 1 ให้ตั้งอยู่ในความดี 1 ให้ศึกษาศิลปะ 1 ให้มีคู่ครองที่สมควร 1 มอบมรดกให้ตามเวลา 1.

เมื่อเป็นดังนี้ ทิศเบื้องหน้านั้น เป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้ว เป็นทิศเกษม ไม่มีภัยเกิดขึ้น.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง