[Font : 15 ]
| |
การรู้อริยสัจ ควรแลกเอาแม้ด้วยการถูกแทงด้วยหอกวันละ 300 ครั้ง 100 ปี |  

ภิกษุ ท.! เปรียบเหมือนบุรุษผูมีอายุรอยป พึงกลาวกะบุรุษผูมีชีวิตรอยป อยางนี้วา "เอาไหมละ ทานบุรุษผูเจริญ ! เขาจักแทงทานดวยหอกรอยเลมตลอดเวลาเชา รอยเลมตลอดเวลาเที่ยง รอยเลมตลอดเวลาเย็น. ทานบุรุษผูเจริญ ! เมื่อเขาแทงทานอยูดวยหอกสามรอยเลมทุกวัน ๆ จนมีอายุรอยป มีชีวิตอยูรอยป; โดยลวงไปแหงรอยปแลว ทานจักรูเฉพาะซึ่งอริยสัจทั้ง 4 ที่ทานยังไมรูเฉพาะแลว" ดังนี้.

ภิกษุ ท.! กุลบุตรผูซึ่งประโยชน ควรจะตกลง. ขอนั้นเพราะเหตุไรเลา ? ภิกษุ ท.! เพราะเหตุวา สังสารวัฏนี้มีเบื้องตนและที่สุดอันบุคคลไปตามอยูรูไมไดแลว ดังนั้นเบื้องตนและที่สุดแหงการประหารดวยหอกดวยดาบดวยหลาวดวยขวาน ก็จะไมปรากฏ,. นี้ฉันใด; ภิกษุ ท.! ขอนี้ก็เปนฉันนั้น : เรากล่าวการรู้เฉพาะซึ่งอริยสัจทั้ง 4 วาเปนไปกับดวยทุกขกับดวยโทมนัสก็หามิได; แต เรากล่าวการรู้เฉพาะซึ่งอริยสัจทั้ง 4 วาเปนไปกับดวยสุขกับดวยโสมนัสทีเดียว. อริยสัจ 4 อยางไรเลา? 4 อยางคือ อริยสัจคือทุกขอริยสัจคือเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข, อริยสัจคือความดับไมเหลือแหงทุกข อริยสัจคือทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข.

ภิกษุ ท.! เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเปนเครื่องกระทําใหรูวา "ทุกข เปนอยางนี้, เหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกข เปนอยางนี้, ความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้, ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข เปนอยางนี้" ดังนี้.

- มหาวาร. สํ. 19/551/1718.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง