[Font : 15 ]
| |
พวกไม่รู้จักท่าที่ควรไป |  

ภิกษุท.! ภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จักท่าที่ควรไป เป็นอย่างไรกันเล่า?

ภิกษุท.! ภิกษุในกรณนี้ เมื่อเข้าไปาพวกภิกษุ ซึ่งเป็นพหุสูต คล่องแคล่วในหลักพระพุทธวจนะ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา, ก็ไม่ไต่ถาม ไม่ไล่เลียงโดยทำนองนี้ว่า "ท่านผู้เจริญ ท.! พระพุทธวจนะนี้ เป็นอย่างไร? ความหมายแห่งพระพุทธวจนะนี้ มีอย่างไร?" ดังนี้เป็นต้น ตามเวลาอันสมควร; ท่านพหุสูตเหล่านั้น จึงไม่ทำข้อความที่ยังลี้ลับให้เปิดเผย ไม่ทำข้อความอันลึกซึ้งให้ตื้น และไม่บรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลาย อันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัย นานาประการให้แก่ภิกษุนั้นได้. ภิกษุ ท.! ภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จักท่าที่ควรไป เป็นอย่างนี้แล.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง