[Font : 15 ]
| |
สมภารติดถิ่น |  

ภิกษุ ท.! โทษในการติดถิ่น 5 อย่างเหล่านี้มีอยู่. 5 อย่างอะไรกันเล่า? 5 อย่างคือ.-

(1) เธอ ย่อมมีความตระหนี่ที่อยู่ (คือหาวงเสนาสนะที่สบายๆ เมื่อมีผู้อื่นมายอยู่ด้วยก็ต้องแบ่งกัน หรือถึงกับสูญเสียเสนาสนะเช่นนั้น ถ้าหากว่าตนด้วอยกว่าด้วย).

(2) เธอ ย่อมมีความตระหนี่สกุลอุปัฏฐาก (คือกันท่า ไม่ให้ภิกษุอื่นรู้จักมักคุ้นด้วยอุปัฏฐากของตน โดยกลัวว่าจะถูกแบ่งลาภ หรือถึงกับสูญเสียอุปัฏฐากไป).

(3) เธอ ย่อมมีการหวงลาภ (คือากรอยู่ติดถิ่น ทำให้เกิดความคะสมสมสิ่งของ จึงหวงสิ่งของต่างๆ เพื่อการสะสม).

(4) เธอ ย่อมมีการหวงชื่อเสียง เกียรติยศ (คือไม่ต้องการให้ใครมีชื่อเท่าตนในถิ่นนั้น).

(5) เธอ ย่อมมีการหวงคุณธรรม (คือการกันท่า ไม่ให้ผู้อื่นเจริญด้วยปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม และปฏิเวธธรรม เพราะจะเป็นคู่แข่งที่ครอบงำตน).

ภิกษุ ท.! โทษในการติดถิ่น มี 5 อย่างเหล่านี้แล.

- บาลี พระพุทธภาษิต ปญฺจก. อํ. 22/286/224, ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง