[Font : 15 ]
| |
สมาธิจากการเดิน (จงกรม) ย่อมตั้งอยู่นาน |  

ภิกษุ ท.! อานิสงส์ในการเดิน (จงฺกม) 5 อย่าง เหล่านี้ มีอยู่. 5 อย่าง อย่างไรเล่า ? 5 อย่าง คือ เป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกล 1, เป็นผู้อดทนต่อการกระทำความเพียร 1, เป็นผู้มีอาพาธน้อย 1, สิ่งที่กินแล้ว ดื่มแล้ว เคี้ยวแล้ว ลิ้มแล้ว ย่อมถึงการย่อยด้วยดี 1, สมาธิที่ได้ในขณะแห่งการเดิน ย่อมตั้งอยู่ได้นาน 1.

ภิกษุ ท.! อานิสงส์ในการเดิน 5 อย่างเหล่านี้ แล.

- ปญฺจก. อํ. 22/31/29.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง