[Font : 15 ]
| |
เบญจขันธ์เป็นทุกข์ |  

"ขาแตพระองค ผูเจริญ ! คนกลาวกัน วา 'ทุกข ทุกข' ดังนี้, ทุกข นั้นเปนอยางไรเลา ? พระเจาขา !"

ราธะ ! รูป เป็น ทุกข, เวทนา เป็น ทุกข, สัญญา เป็น ทุกข, สังขารทั้งหลาย เปน ทุกข, และวิญญาณ เปน ทุกข แล.

"ขาแตพระองคผูเจริญ ! คนกลาวกัน วา 'ทุกขธรรม ทุกขธรรม (มีทุกขเปนธรรมดา)' ดังนี้, ก็ทุกขธรรมนั้น เปนอยางไรเลา? พระเจาขา!"

ราธะ ! รูป เปน ทุกขธรรม , เวทนา เปน ทุกขธรม , สัญญา เปนทุกขธรรม, สังขารทั้งหลาย เปนทุกขธรรม, และวิญญาณ เปนทุก ขธรรม แล.

- ขนฺธ. สํ. 17/240/381-382.

ภิกษุท .! รูป เปน ทุกข, สิ่งใด เปน ทุกข สิ่งนั้น เปนอนัตตา, สิ่งใด เปนอนัตตา พึงเห็นสิ่งนั้น ดวยปญญาอันชอบ ตามที่เปนจริงอยางนี้วา" นั่น ไมใชของเรา, นั่น ไมใชเรา, นั่นไมใชตัวตนของเรา" ดังนี้;

ภิกษุ ท .! เวทนา เป็น ทุกข, สิ่งใด เป็นทุกข สิ่งนั้น เป็น อนัตตา, สิ่งใด เปนอนัตตา พึงเห็นสิ่งนั้น ดวยปญญาอันชอบ ตามที่เปนจริงอยางนี้วา "นี่ไมใชของเรา, นั่นไมใชเรา, นั่นไมใชตัวตนของเรา" ดังนี้;

ภิกษุ ท .! สัญญา เปนทุกข, สิ่งใด เปน ทุกข สิ่งนั้น เปน อนัตตา, สิ่งใด เปนอนัตตา พึงเห็นสิ่งนั้น ดวยปญญาอันชอบ ตามที่เปนจริงอยางนี้วา "นั่น ไมใชของเรา, นั่นไมใชเรา, นั่นไมใชตัวตนของเรา" ดังนี้;

ภิกษุท .! สังขารทั้งหลาย เปนทุกข, สิ่งใด เปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา, สิ่งใด เปนอนัตตา พึงเห็นสิ่งนั้น ดวยปญญาอันชอบ ตามที่เปนจริงอยางนี้ว่า "นี่ไมใชของเรา, นั่นไมใชเรา, นั่นไมใชตัวตนของเรา" ดังนี้;

ภิกษุ ท .! วิญญาณ เปนทุกข, สิ่งใด เปนทุกข สิ่งนั้น เปนอนัตตา, สิ่งใด เปนอนัตตา พึงเห็นสิ่งนั้น ดวยปญญาอันชอบตามที่เปนจริงอยางนี้ว่า "นั่นไมใชของเรา, นั่นไมใชเรา, นั่นไมใชตัวตนของเรา" ดังนี้ แล.

- ขนฺธ. สํ. 17/28/43.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง