[Font : 15 ]
| |
: ทรงสามารถปราบโจรที่มหากษัตริย์ก็ปราบไม่ได้ |  

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! กษัตริย์พิมพิสาร หรือกษัตริย์ลิจฉวี หรือพระราชาปฏิปักษ์เหล่าอื่น ก็หาได้กระทำหม่อมฉันให้ขัดใจไม่ หากแต่ว่ามีโจรชื่อองคุลิมาลเกิดขึ้นในแว่นแคว้นของหม่อมฉน เป็นคนหยาบช้า ฝ่ามือเปื้อนเลือด มุ่งมั่นอยู่แต่ในการประหัตประหาร ไม่มีความกรุณาปรานีในสัตว์ ท. องคุลิมาล โจรนั้น กระทำหมู่บ้านไม่ให้เป็นหมู่บ้าน กระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคม กระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบท เขาฆ่า แล้วฆ่าอีกซึ่งหมู่มนุษย์ นำนิ้วมือมาทำเป็นมาลัยแขวนอยู่ หม่อมฉันจักกำจัดมันเสีย."

มหาราชะ! ถ้ามหาบพิตรจะได้ทรงเห็นองคุลิมาลปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เว้นขาดจาการฆ่า การลักขโมยการพูดเท็จ เป็นผู้มีการฉันอาหารวันหนึ่งหนเดียว ประพฤติพรหมจรรย์ มีศีล มีกัลยาณธรรม ดังนี้แล้ว จะทรงกระทำอย่างไรเล่า?

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! หม่อมฉันก็จะอภิวาท จะลุกรับ จะนิมนต์หรือเชื้อเชิญด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร หรือจัดจากรัษาป้องกันคุ้มครองอย่างเป็นธรรม พระเจ้าข้า! ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ก็แต่ว่า มันจะเป็นไปได้อย่างไรที่คนทุศีล มีธรรมอันลามกนั้น จะกลายเป็นผู้สำรวมด้วยศีลอย่างนี้ พระเจ้าข้า"!

มหาราชะ! นั่น องคุลิมาลอยู่นั่น. (พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า พระเจ้าปเสนทิโกศลกลัวจนโลมชาติชูชัน, ได้ตรัสว่า) มหาราชะ! อย่าได้กลัวเลย. มหาราชะ!อย่าได้กลัวเลย. ภัยไม่มีแล้วแก่พระองค์ จากองคุลิมาลนี้.

(ลำดับนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงระงับความกลัวแล้ว เข้าไปทำความคุ้นเคยกับภิกษุองคุลิมาล ทรงปวารณาด้วยปัจจัย 4 แต่พระเถระปฏิเสธ เพราะเป็นผู้สมาทานธุดงค์. พระเจ้าเสนทิโกศล ได้กลับมาเฝ้าพระผู้มีพระภาค แล้วกราบทูลว่า :-)

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! น่าอัศจรรย์นัก, ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ไม่เคยมีเลย;คือข้อที่พระผู้มีพระภาค ทรงทรมานบุคคลที่ใคร ๆ ทรมานไม่ได้ ทรงกระทำให้รำงับซึ่งบุคคลที่ใครๆ ทำให้รำงับไม่ได้ ทรงกระทำความดับเย็นแก่บุคคลผู้ยังไม่ดับเย็น05.47 ; ได้แก่ข้อที่หม่อมฉัน ไม่สามารถจะทรมานผู้ใดด้วยอาชญา ด้วยศาสตรา ผู้นั้นพระผู้มีพระภาคทรงทรมานแล้วโดยไม่ต้องใช้อาชญา ไม่ต้องใช้ศาสตรา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! หม่อมฉันขอลาไปบัดนี้หม่อมฉันมีกิจมาก มีธุระมาก พระเจ้าข้า!"

- คำของพรเจ้าปเสนทิโกศลทูลแด่พระผู้มีพระภาค ที่เชตวัน ใกล้เมืองสาวัตถี. บาลี ม.ม.13/484/529.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง